İOS Obj-C

Objective C Diziler ve Metodları

Objective C’de dizi olarak NSArray ve NSMutableArray var. Mutable kavramını daha önceki yazımda sizinle paylaşmıştım.

Kısaca bahsedecek olursak, NSArray bize statik diziler oluştururken, NSMutableArray ise dinamik diziler oluşturuyor.

 

Dizi Oluşturma

 • array : Boş bir dizi oluşturur.

array

 • arrayWithArray : Başka bir dizideki veriler ile yeni bir dizi oluşturur.

arrayWithArray:(NSArray *)array

 • arrayWithContentsOfFile : Adresini verdiğimiz dosyadaki veriler ile yeni bir dizi oluşturur.

arrayWithContentsOfFile:(NSString *)Path

 • arrayWithContentsOfURL : URL ini verdiğimiz dosyadaki veriler ile yeni bir dizi oluşturur.

arrayWithContentsOfURL:(NSURL *)aUrl

 • arrayWithObject : Gönderdiğimiz nesne ile yeni bir dizi oluşturur.

arrayWithObject:(id)anObject

 • arrayWithObjects : Gönderdiğimiz nesneler ile yeni bir dizi oluşturur. Nesneleri virgül ile ayırıp, sonunu nil ile belirtiriz.

arrayWithObjects:(id)firstObj,(id)secondObj(,id)thirdObj,…, nil

 • arrayWithObjects:count : Başka bir arraydeki(C Array) verilerden yeni bir dizi oluşturur, fakat diziyi oluştururken girdiğimiz sayı kadarını alır.

Dizi Initialize Etme

Inıtialize = Memoryde yer açıldıktan sonra nesnenin yaşantısını başlatma.

 • init : Yeni oluşturulan diziyi boş olarak initialize eder.

init

 • initWithArray : Yeni oluşturulan diziyi, eski bir arraydeki veriler ile initialize eder.

initWithArray:(NSArray *)anArray

 • initWithContentsOfFile : Yeni oluşturulan diziyi, verdiğimiz adresde bulunan dosyadaki veriler ile initialize eder.

initWithContentsOfFile:(NSString *)aPath

 • initWithContentsOfURL : Yeni oluşturulan diziyi, verdiğimiz Url’de bulunan dosyadaki veriler ile initialize eder.

initWithContentsOfURL:(NSURL *)aURL

 • initWithObjects :  Yeni oluşturulan diziyi, gönderdiğimiz nesneleri içine yerleştirerek initialize eder.Nesneleri virgül ile ayırıp, sonunu nil ile belirtiriz.

initWithObjects:(id)firstObj,secondObj,…,nil

 • initWithObjects:count : Yeni oluşturulan diziyi, gönderdiğimiz nesneleri içine yerleştirerek initialize eder fakat belirttiğimiz sayı kadarını alır.

initWithObjects:(const id [])objects count:(NSUInteger)count

Önemli Metodlar

 • containsObject : Gönderilen nesnenin dizide bulunup bulunmadığını gösteren BOOL bir değer döndürür.

containsObject:(id)anObject

 • count : Dizideki nesnelerin sayısını döndürür.

count

 • firstObject : Dizideki ilk elemanı döndürür.

firstObject

 • lastObject : Dizideki son elemanı döndürür.

lastObject

 • objectAtIndex : Gönderilen indisdeki elemanı döndürür.

objectAtIndex:(NSUInteger)index

 • objectsAtIndexes : Birden çok indis gönderildiğinde, o indislerdeki elemanları dizi olarak döndürür.

objectsAtIndexes:(NSIndexSet *)indexes

 • writeToFile : Verdiğimiz adrese dizinin içeriğini yazar ve BOOL bir değer döndürür.

writeToFile:(NSString *)path atomically:(BOOL)

 • writeToURL : Verdiğimiz Url’e dizinin içeriğini yazar ve BOOL bir değer döndürür.

writeToURL:(NSURL *)aURL atomically:(BOOL)

Yorum Yap